ام ب س بر

اياوز س مخ ) د ( ٠ ةيدنتسملا هطورش نم يأو دهعتلا ماكحأ بسح ، ىرخأ تادتسمب ةعوفشم ةبلاطم وأ ةطيسب ئر ا ط ثن ح ب ب س ب وأ ، ام م ازت ل ا ءادأ يف ري عص قت ب ب س ب داد سل ا ق ا ق ح ت س ا ا هن س لدت س ي وأ ديفت س‍ف‍رن‍ام‍هٔ ش‍اردن: ب‍رگ‍زی‍ده و ش‍رح، ران‍ل‍د داب‍ل‍ی‍و ف‍ری‍ر، ت‍رج‍م‍ه ح‍س‍ی‍ن ه‍ژب‍ری‍ان و ح‍س‍ن اس‍دی، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش ف‍رزان روز، چاپ اول: ۱۳۸۴، چاپ سوم . غزل شماره ۱۸۱: تا به مهر تو تولا کرده‌ام

2022-11-30
    مباراة ليفربول و سيدني
  1. !ميِلس سَ َب اَنأ ،بََحرمَ
  2. ـع حـ
  3. ـسـ
  4. ـشف عن حالتك الصحية تعـ